ඉතාලියේ විශේෂ තත්වය අනුව

කොරොන වයිරස් මතුවීම හේතුවෙන් ඉතාලියේ විශේෂ තත්වය සඳහා ඉතාලි ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායමේ සන්නිවේදනය

සාමය සහ අවිහිංසාව සඳහා දෙවන ලෝක මාර්තු මාසයේ ඉතාලි ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායම පළමුවෙන්ම, වින්දිතයින් සමඟ ශෝකය සහ සමීපභාවය ප්‍රකාශ කරයි COVID 19 වෛරසය ලොව පුරා සහ විශේෂයෙන් ඉතාලියේ.

අපේ රටේ සිදුවීම් වැඩිවීම නිසා ඇති වූ හදිසි අවස්ථාව සහ ඊට අනුරූප ක්‍රියාමාර්ග නිසා සම්මත වීමට නියමිත සිදුවීම් රැඩිකල් ලෙස වෙනස් කිරීමට බල කෙරී ඇත ලෝක මාර්තු ඉතාලිය සඳහා, පෙබරවාරි 26 සිට මාර්තු 3 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

රටේ විවිධ සෞඛ්‍ය තත්වයන් විවිධ විසඳුම් යෝජනා කර ඇතත්, පැයට පැයට වෙනස්වීම් සිදුවිය හැකිය.

ක්‍රියාකාරකම්වල පොහොසත් වැඩපිළිවෙල බලධාරීන්ගේ තත්වයන් හා ආකල්ප අනුව වෙනස් කරන ලදී.

රැඳී සිටින දේශීය ක්‍රියාකාරකම් වල වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණවලට සහභාගී වීමට මූලික කණ්ඩායමේ ඇවිදින්නන්ට අවස්ථාව තිබේ.

එක් එක් නගරයේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රවර්ධන කමිටු විසින් විශේෂිත වැඩසටහන් සන්නිවේදනය කරනු ලැබේ.

ඉතාලි ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායම වේගයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අපේක්ෂා කරන අතර ඉදිරි මාසවලදී ඉතාලි ලෝක මාර්තු එකක් සිදුවනු ඇතැයි සිතයි, මෙම අවස්ථාවේදී සිදු නොවූ සිදුවීම් සහ සාමය, අවිහිංසාව සහ ප්‍රීතිය පිළිබඳ සං sign ාවක් වන තවත් බොහෝ සිදුවීම් සැබෑ වන අවස්ථා.


සාමය සහ අවිහිංසාව සඳහා වූ ලෝක මාර්තු සඳහා ඉතාලි ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායම

අදහස අත්හැර