සාමය සහ අවිහිංසාව සඳහා වූ පළමු දකුණු ඇමරිකානු පාගමන