මාරියෝ රොඩ්රිගස් කොබොස් සිලෝ

මාරියෝ රොඩ්රිගස් කොබොස් - සිලෝ, 6 මානවවාදී ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ ජනවාරි 1938 - 16 සැප්තැම්බර් 2010

අද රාත්‍රියේ 16 විශ්වීය ආර්ජන්ටිනාවේ මැන්ඩෝසා, මාරියෝ ලුයිස් රොඩ්‍රිගුස් කොබොස් (සිලෝ) හිදී මියගොස් තිබේ. ලුයිස් අම්මාන් විසින් රචිත "ජීවිතය"