සංසද හා සම්මන්ත්රණ

මෑත වසර කිහිපය තුළ දී, ඔවුන් හා ළමයින්ට ද බලපාන්නක් මත 15 කට වඩා වැඩි සම්මන්ත්රණ සහ සංසද සිදු කර ඇත. පසුගිය සමුළුවට මැඩ්රිඩ් නගරයේ සභා යෝජනා පත්ර කොන්ග්රසය හා එල් Pozo සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය නොවැම්බර් 2017 කටයුතු මැඩ්රිඩ් හි පවත්වන ලදී. අපි මේ 2ªMM, දිනක් හෝ මණ්ඩපයක් එක් එක් ස්ථානය කටයුතු හැර, අවම වශයෙන් එක් දින සිදු සංවිධාන සහ පුද්ලයින් පොත්තට අමතරව, ඉදිරි කටයුතු, හුවමාරු සාකච්ඡා සහ සැලසුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

[ගෝත්‍ර_එවෙන්ට්ස්_ලිස්ට් සීමාව = "3"]