සංසද හා සම්මන්ත්රණ

මෑත වසරවලදී, අවිහිංසාව පිළිබඳ 15 දින සහ සංසදවලට වඩා පවත්වා ඇත. අවසන් සමුළුව නොවැම්බර් මස 2017 හි මැඩ්රිඩ් හි දී පැවැත්විණි. නියෝජිතයින්ගේ සම්මේලනය, මැඩ්රිඩ් නගර සභාව සහ එල් පොසෝ හි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ක්‍රියාකාරකම් සමඟ. මෙම 2ªMM හි, එක් එක් ස්ථානයන්හි ක්‍රියාකාරකම් වලට අමතරව, අවම වශයෙන් එක් දිනක්වත් සම්මන්ත්‍රණයක් හෝ සංසදයක් පැවැත්වෙනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

මේ වන විට ඉදිරියට එන සිදුවීම් නොමැත.