යුරෝපයේ මුල පිරීම්

රටවල් විසින් ආරම්භ කිරීම

මහද්වීපික මුල පිරීම්