මෙනු
සිදුවීම් පැටවීම

Eventos en diciembre 2019

සංචාලනය සහ සිදුවීම් දසුන් සොයන්න

සිද්ධි දර්ශන Navigation

සිදුවීම් දින දර්ශනය

සිදුවීම් දින දර්ශනය
සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා

ටැන්සානියාවේ ඩාර් එස්-සලාම් වෙත පැමිණීම

2 ලෝක මාර්තු මාසයේ ජාත්‍යන්තර පෙළපාලිකරුවන්ට නිල පිළිගැනීම

කොස්ටාරිකාවට පැමිණීම

සංස්කෘතික වැඩසටහන් සැන් රාමන් උද්‍යානයේ, සැන් රාමන්, කොස්ටාරිකාවේ

සංස්කෘතික සිදුවීම්, සැන් රාමන් ද අල්දාජුවෙලා, කොස්ටාරිකාව

සැම්බියාවේ ලුසාකා වෙත පැමිණීම

I සාමය සහ අවිහිංසාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංසදය, සැන් හෝසේ, කොස්ටාරිකාව (1 දිනය)

I සාමය සහ අවිහිංසාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංසදය, සැන් හෝසේ, කොස්ටාරිකාව (2 දිනය)

සිම්බාබ්වේ හරාරේ වෙත පැමිණීම

"සාම ගස", ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා වගා කිරීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

උඩින් ටෙලිමරතන්, ඉතාලිය

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

උඩින් ටෙලිමරතන්, ඉතාලිය

මොසැම්බික් හි චිමියෝ වෙත පැමිණීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

කොලොම්බියා ටිකට්

ටියුරින් හි වාර්තාමය තිරගත කිරීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

මොසැම්බික්හි බේරා වෙත පැමිණීම

ජර්මිග්නාගා හි වාර්තාමය තිරගත කිරීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

III අධ්‍යාපනය හා අවිහිංසාව මානවකරණය කිරීමේ රැස්වීම, පුනරාවර්තනය

ලෝක මාර්තු ඉදිරිපත් කිරීම බැරැන්කබර්මේජා හිදී

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

III අධ්‍යාපනය හා අවිහිංසාව මානවකරණය කිරීමේ රැස්වීම, පුනරාවර්තනය

මොසැම්බික්හි පෙම්බා වෙත පැමිණීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ඉක්වදෝරයට ඇතුල් වීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

මොසැම්බික්හි මාපුටෝ වෙත පැමිණීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

Energía nuclear (civil y militar) en Alpe Adria

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

සාමය සහ අවිහිංසාව සඳහා කඳු නැගීමේ මාර්ගය

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

විවෘත කතාව "නිවාස අයිතිය"

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

පේරු හි පිවිසුම

බොලිවියාවට ඇතුල් වීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රිටෝරියා වෙත පැමිණීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

දකුණු අප්‍රිකාවේ ජොහැන්නස්බර්ග් වෙත පැමිණීම

ලෝක මාර්තු ලන්ඩ්‍රිනා වෙත පැමිණේ

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ජොහැන්නස්බර්ග් සිට බුවනෝස් අයර්ස් දක්වා පිටත්වීම

චිලියට ඇතුල් වීම

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

බුවනෝස් අයර්ස් වෙත පැමිණීම

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර අමුත්තන්ගේ පිළිගැනීම, සල්ටා

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

2 FOOTBALL TOURNAM WORLD PeaceE සහ NOVIOLENCE MARCH - A Coruña

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

සිලෝට උපහාර

පුන්ටා ඩි වකාස් උද්‍යානයේ සිලෝට උපහාරය

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

ෆියමිචෙලෝ, ෆියුමිසෙලෝ විලා විසෙන්ටිනා හි නත්තල් ක්‍රියාකාරකම්

+ අපනයන අවස්ථා