සිදුවීම් පැටවීම

«සියලුම සිදුවීම්

  • මෙම සිදුවීම සමත් වී ඇත.

කථන අත්දැකීම් "අන්තර් ඡේද ප්‍රචණ්ඩත්වය ජය ගැනීම"

ඔක්තෝබර් 1, 2021 @ 18: 00-20:00 CMT

කථන අත්දැකීම් "අන්තර් ඡේද ප්‍රචණ්ඩත්වය ජය ගැනීම"

Charla experiencia “Superando la violencia Interseccional”. Expone profesor Juan Pedro Esponda.

ඔක්තෝබර් 1, සවස 18, ආර්ජන්ටිනාවේ සැන්ටා රෝසා හිදී

විස්තර කරයි

දිනය:
1 ඔක්තෝබර් 2021
වේලාව:
18: 00-20: 00 CMT

සංවිධායක

ආර්ජන්ටිනා මානවවාදී පක්ෂය

දේශීය

ඇමරිකාව ලැටිනා